ÇANKAYA YAPI İNŞAAT
Kentsel Dönüşüm

Kentsel dönüşüm; kentsel gelişmenin, toplumsal, ekonomik ve mekansal olarak yeniden ele alındığı ve kentteki sorunlu alanların sağlıklı ve yaşanabilir hale getirilmesi İçin yıkıp yeniden yapma, canlandırma, sağlıklaştırma veya yeniden yapılandırma İçin proje üretilmesi ve uygulama yapılmasıdır. Özetle kentsel dönüşüm bir kentin dokusunu bozan sorunların giderilmesi olarak tanımlanmaktadır. Ülkemizde ve Dünya’da, kentler, ekonomik sebepler, sosyal gelişimdeki yetersizlik, aşırı nüfus yığılmaları, yanlış yer seçimi ve doğal afetler gibi nedenlerden dolayı yenileme, dönüşüm, yeniden yerleştirme ve İyileştirmeye yönelik proje ve uygulamalara İhtiyaç duymaktadır. Bu nedenle ülkemizde 6306 sayılı AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HAKKINDA KANUN Yürürlüğe konulmuştur.

 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide

KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN SİZE SAĞLADIĞI AVANTAJLAR NELERDİR?

– Bu kanun İle Devletin sağlamış olduğu yapım kredisi, kira yardımı, belediye harç ve vergi avantajlarını kullanarak konutunuzu yenileyebilirsiniz.
– Afetlerde meydana gelen can kaybı sıralamasında dünya üçüncüsüyüz. Bu gerçeği kabullenip Kentsel Dönüşüm İle kendi evlerinizi başka alanlara kaydırılma endişesi yaşamadan aynı yerinde yeniden İnşa edebilirsiniz.
– Tapu Sahibi olarak, sahip olduğunuz tek tapu İçin devletin vereceği faiz desteği ile 125.000 TL’ye kadar 24 ayana para ödemesiz kredi kullanabilir ya da birden fazla tapunuz var İse tek birey olarak 500.000 TL’ye varan kredi İmkanından faydalanabilirsiniz.
– ilgili binada tapu sahibi olarak ya da 1 yılını doldurmuş kiracı olarak 18 ay geri ödemesiz (hibe) olan kira yardımından faydalanabilirsiniz.
– Binanın yeniden projelendirilmesi ve yeniden inşaa edilmesi adına karar alma sürecini binada sağlayacağınız 2/3 çoğunluk İle tamamlayabilirsiniz.
– Yıkım kararı alman İlgili parseldeki bina yerine İnşa edeceğiniz yeni bina İçin Belediye ve Noter Harçlarından muaf olursunuz.
– Yeniden İnşa edeceğiniz bina İle eski konutunuza nazaran daha değerli, sağlam ve nitelikli bir konuta sahip olursunuz.
– Yeni binanızda ısı, su, ses yalıtımı yapılacağından ısınma ve diğer sabit giderlerinizde ciddi oranda düşüş olacaktır.
– Kentsel Dönüşüm teşviklerinden sadece iskanlı binalar değil arsa tapulu, gecekondu ya da kısmen kaçak pozisyonunda bulunan yapılar da faydalanabilmededir.

pulat

Mülk sahipleri düşük faiz oranı ile Devlet Teşvikli Kentsel Dönüşüm Kredisini kullanabilir.

Satışlarda %1 KDV avantajı.
Mülk Sahipleri ile kiracılar 18 Ay’a Kadar Geri Ödemesiz Kentsel Dönüşüm Kira Yardımı alabilirler.
Yeni Binanızı İstediğiniz Müteahhide yaptırabilirsiniz.
Eski, depreme dayanıksız Binanız Kentsel Dönüşüm ile Depreme Dayanıklı hale gelecek ve Çocuklarınıza Güvenli Bir Mülk Bırakacaksınız.
Eski dairenizin değeri kentsel dönüşüm ile en az 1,5 kat artacak.

Tapu ve İskân işlemleri danışmanlık hizmetleri; Belediye, Tapu ve diğer kurumlarla olan işlemlerinizde konusunda uzman personellerimiz ile her zaman yanınızdayız.
Teknik Danışmanlık ve İç Mimarlık Hizmetleri; Proje etüt aşamasından iş bitirme aşamasına kadar kaba ve ince imalatların tamamında, yapınızın daha estetik ve kullanışlı, yapınıza özel tasarımlar ile size özel olmasını sağlıyoruz.

pulat

12 ADIMDA KENTSEL DÖNÜŞÜM

 1.     Belediye İmar Müdürlüğü , Tapu Müdürlüğü’ ne başvurarak arşivden binanıza ait mevcut projeler (var ise) temin edilir.
 2.     Bina Deprem Risk Raporu almak için binaya ait (var ise) mevcut projeler, tapunuz ( Daire Tapusu, Kat mülkiyetiniz ( İskanınız) yok ise Daireye ait Hisseli Arsa tapusu), Nüfus Cüzdanı fotokopisi ile T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Lisanslı ÇANKAYA Şirketler Grubu’na başvuru yapılır.
 3.     BAKANLIK Lisanslı Kuruluşu ÇANKAYA Şirketler Grubu'nun binanızda yapacağı teknik inceleme, tespit ve çalışmalar sonucu binanız için Deprem Risk Raporu hazırlanır.
 4.     Hazırlanan Deprem Risk Raporu Bakanlık Lisanslı Kuruluşu ÇANKAYA Şirketler Grubu tarafından bağlı bulunduğunuz il Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü’ne en geç yedi gün içinde bir üst yazı ile sunulur
 5.     Bakanlık; Deprem Risk Raporunu 10 gün içinde inceleyerek eksik yok ise Onaylar. Rapor sonucu Binanız Deprem Riskli ise Bakanlık Tapu Müd. bir yazı ile bina tapu kütüğüne Riskli Yapı şerhini koyar.
 6.     İlgili Tapu Müd.’ den tüm kat maliklerine Bakanlık Resmi Yazısı iletilir.( Resmi yazısının size tebligatı ile 15 gün içinde İlgili Bakanlık İl Müdürlüğüne Rapor için itiraz hakkınız var) Resmi yazının size tebliğinden sonra binanız Riskli ise 60 gün içinde bina maliklerinin en az 2/3 (tapu hisse) çoğunluğu ile Bina Ortak Karar Protokolü imza altına alınır. ( Binayı nasıl, ne zaman, ne şekilde ve dağılımda yapacağınıza ait bir protokoldür)
 7.     Bina Ortak Karar Protokolü bağlı bulunduğunuz il Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü’ne bir dilekçe ile sunulur.
 8.     Binanızın yeniden inşaatı veya takviye - güçlendirmesi için Bakanlık Oluru ve Bakanlıkça anlaşma sağlanan Bankalar aracılığı ile kentsel dönüşüm Kredisinden yararlanılabilir. (Krediler Bakanlığın anlaşma sağladığı Bankalar aracılığı ile verilecektir.)
 9.     Binanın yeniden yapımı sırasında kat malikleri Bakanlık İl Müdürlüğü’ ne başvuruda bulunarak (18 ay) kira yardımından yaralanabilirler. ( Aynı anda hem kira yardımı hem de Bina için Kentsel Dönüşüm kredisi kullanılamaz)
 10.     Binanın yeniden inşaatı veya güçlendirmesinin yapılması için tüm projeler ÇANKAYA Şirketler Grubu tarafından hazırlanır ve ilgili belediyeden ruhsat alınır.
 11.     Binanın yeniden inşaat ve güçlendirme uygulaması için Kat maliklerinin ortak karar ile seçip anlaşacağı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müteahhitlik Lisansı sahip inşaat şirketleri ile sözleşme yapılır.
 12.     Yapımı tamamlanan binanız için bağlı olduğunuz Belediyeden (Depreme dayanıklı, projesine uygun yapılmış, eksiksiz Bina) İSKANLI TAPULARINIZ alınır.
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide

KENTSEL DÖNÜŞÜM KAPSAMINDAKİ BİNANIZI NASIL YENİLEYEBİLİRSİNİZ?

Kentsel dönüşümden yararlanabilmeniz İçin bina maliklerinin tapu, nüfus cüzdanı, dilekçe ve tapudan alınmış bağımsız bölüm listesiyleİşinde uzman ÇANKAYA Şirketler Grubu‘na başvuruda bulunulması yeterli olacaktır. Yeni Binanızı Kentsel Dönüşüm ile 3 şekilde inşa edebilirsiniz:

– Yeni yapılacak binanın İmarında mevcut duruma göre fazla kat çıkacak İse ve fazla çıkan daireler Kat Karşılığı İçin yeterli oluyor İse binanızı KAT KARŞILIĞI veya kısmen KAT KARŞILIĞI olarak yaptırabilirsiniz.
– Yeni yapılacak binanın İmarında mevcut duruma göre fazla kat var; fakat kat karşılığı İçin yeterli olmuyor İse binanızın İnşaatı İçin eksik kalan bedeli uygun faiz oranları, vadeli Kentsel Dönüşüm Kredisi kullanarak TAAHHÜTLÜ olarak yaptırabilirsiniz.
– Yeni binanız mevcut binanız İle aynı katta İnşa edilecek İse uygun faiz oranları ve vadeli Kentsel Dönüşüm Kredisi kullanarak TAAHHÜTLÜ olarak yaptırabilirsiniz. Bu 3 Yöntemden birini kendi binanız İçin seçerek en az 2/3 çoğunluk İle Ortak Karar alması gerekmektedir. (Dayanak, 6306 sayılı kanun)